ساختار سازمانی کنفرانس

ساختار سازمانی کنفرانس

ساختار سازمانی کنفرانس

ساختار سازمانی یک کنفرانس بصورت زیر است:

رئیس کنفرانس

 دبیر کنفرانس

 کمیته علمی کنفرانس

 کمیته اجرایی کنفرانس

  دبیرخانه کنفرانس

وظایف کمیته کنفرانس همایش:

ارائه راهکار های علمی و موثر در جهت اداره علمی و فرهنگی کنفرانس

تعیین مدعوین و مهمانان کنفرانس

تعیین روش انتخاب مقالات برتر

انتخاب مقالات برگزیده

وظایف کمیته اجرائی کنفرانس:

تعیین وظایف کمیته علمی و دبیرخانه و سایر ارکان کنفرانس

تعیین مقدار نیازهای مالی و توزیع آن در بین اعضای کنفرانس

ایجاد هماهنگی و نظم در بین اعضای کنفرانس

وظایف دبیرخانه کنفرانس:

تنظیم برنامه اصلی کنفرانسو تاریخ و محل برگزاری کنفرانس

اعلان فراخوان کنفرانس برای دریافت  مقالات به کمک کمیته اجرایی 

تشکیل دبیرخانه کنفرانس

تعیین محل دبیرخانه

.

نظرات

دیدگاهی بنویسید