نمونه متن گواهینامه پایان دوره آموزشی

نمونه متن گواهینامه پایان دوره آموزشی

نمونه متن گواهینامه پایان دوره آموزشی

                                         گواهی نامه                                       تاریخ:

                                                                                                   شماره:

مرکز آموزشی ......................

 

بدینوسیله گواهی می شود

سرکارخانم/ جناب آقای...........................

با کد ملی ................

کارگاه/دوره آموزشی ...............................

را با کسب نمره ..... و به مدت ..... ساعت در این مرکز گذرانده اند.

 

مدیر آموزشی

امضا 

  برای استفاده از قالب گواهینامه تصویر فوق، اینجا را کلیک کنید.

.

نظرات

دیدگاهی بنویسید