نمونه گواهی حضور در همایش

نمونه گواهی حضور در همایش

نمونه گواهی حضور در همایش

شماره مجوز:                                                    بسمه تعالی

تاریخ مجوز:

تاریخ صدور:

گواهی حضور در همایش

گواهی می شود سرکار خانم / جناب آقای …......................... به شماره ملی............. در روزهای ......... و .......... ماه ....... سال..........در کنفرانس/ همایش با عنوان ................................ حضور و مشارکت داشته است.

 

دبیر همایش / رئیس همایش                                                       رئیس واحد دانشگاهی

 

برای استفاده از قالب گواهینامه تصویر فوق، اینجا را کلیک کنید.

.

نظرات

دیدگاهی بنویسید